Repozytorium

W aplikacji WPM będę korzystał z repozytorium, które będzie pośredniczyć pomiędzy warstwą prezentacji a warstwą dostępu do danych. Repozytorium będzie także niezależne od typu bazy danych. O wzorcu repozytorium można dokładniej poczytać m.in. tutaj.

Na początku był interfejs

Interfejs repozytorium umieściłem w projekcie WPM.DomainModel. Interfejs będzie definiował podstawowe operacje na bazie danych takie jak wstawianie i aktualizowanie danych (InsertOrUpdate),pobranie elementu wg identyfikatora (GetById), usuwanie (Delete) i filtrowanie elementów (GetAll). Dodałem także możliwość podglądu zapytań SQL wysyłanych do bazy (Log). W organizacji interfejsu pomógł mi także ten wpis. Ostatecznie interfejs ma postać:

  public interface IWPMRepository
  {
    IEnumerable<TEntity> GetAll<TEntity>(Func<TEntity, bool> query) where TEntity : class;
    void InsertOrUpdate<TEntity>(TEntity entity) where TEntity : class;
    void Delete<TEntity>(TEntity entity) where TEntity : class;
    TEntity GetById<TEntity>(int id) where TEntity : class;
    Action<string> Log { set; }
  }

Implementacja

Klasa która będzie implementowała interfejs repozytorium będzie już zależna od rodzaju bazy danych. Ja, w przypadku mojej aplikacji, będę korzystał z baz danych Microsoftu i z Entity Framework Core 1. Klasa będzie umieszczona w oddzielnym projekcie WPM.DataAccessMsSql. Na początku chciałem zrobić oddzielną klasę repozytorium i klasę kontekstu bazy, lecz gdy zacząłem grzebać w kodzie klasy DBContext na githubie, w komentarzach do tej klasy znalazłem takie zdanie:

A DbContext instance represents a session with the database and can be used to query and save instances of your entities. DbContext is a combination of the Unit Of Work and Repository patterns.

Wynika z tego, że samą klasę DBContext należy traktować jako repozytorium (w internecie było już wcześniej sporo dyskusji na ten temat). Więc aby uniknąć repozytorium w repozytorium, zaimplementowałem interfejs IWPMRepository bezpośrednio w klasie MsSqlContext:

  public class MsSqlContext : DbContext, IWPMRepository
  {
    public IEnumerable<TEntity> GetAll<TEntity>(Func<TEntity,bool> query) where TEntity : class
    {
      return this.Set<TEntity>().Where(query.ToExpression()).ToList();
    }

    public void InsertOrUpdate<TEntity>(TEntity entity) where TEntity : class
    {
      if (this.Entry(entity).State == EntityState.Detached)
      {
        this.Set<TEntity>().Add(entity);
      }
      this.SaveChanges();
    }

    public void Delete<TEntity>(TEntity entity) where TEntity : class
    {
      this.Set<TEntity>().Remove(entity);
      this.SaveChanges();
    }

    public TEntity GetById<TEntity>(int id) where TEntity : class
    {
       return Set<TEntity>().Find(id);
    }

    public Action<string> Log
    {
      set
      {
        var serviceProvider = this.GetInfrastructure<IServiceProvider>();
        var loggerFactory = serviceProvider.GetService<ILoggerFactory>();
        MsSqlLoggerProvider logger = new MsSqlLoggerProvider
        {
          Log = value
        };
        loggerFactory.AddProvider(logger);
      }
    }

    protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
    {
      var builder = new ConfigurationBuilder()
        .AddJsonFile("../../config.json")
        .AddEnvironmentVariables();
      var configuration = builder.Build();
      var sqlConnectionString = configuration["DataAccessMsSql:ConnectionString"];
      optionsBuilder.UseSqlServer(sqlConnectionString);
    }

    protected override void OnModelCreating(ModelBuilder builder)
    {
      builder.Entity<WPMCredential>();
      base.OnModelCreating(builder);
    }
  }

Krótkie wyjaśnienie

W @5 użyłem małej metody rozszerzającej, która zamienia funkcje na Expression:

    public static Expression<Func<TEntity, bool>> ToExpression<TEntity>(this Func<TEntity, bool> func)
    {
      return x => func(x);
    }

W @25 musiałem użyć własnej metody Find, ponieważ nie jest ona zaimplementowana w EF core. Kod metody rozszerzającej wziąłem z tej strony.
W liniach @28 – @40 użyłem własnego loggera do pobierania zapytań do bazy. Przykład konfigurowania loggera znalazłem na tej stronie. Ostatecznie klasa MsSqlLoggerProvider wygląda tak:

  internal class MsSqlLoggerProvider : ILoggerProvider
  {
    public ILogger CreateLogger(string categoryName)
    {
      Logger log = new Logger
      {
        LogAction = this.Log
      };
      return log;
    }

    public void Dispose()
    { }

    public Action<string> Log { private get; set; }

    private class Logger : ILogger
    {
      public Action<string> LogAction { private get; set; }

      public bool IsEnabled(LogLevel logLevel)
      {
        return true;
      }

      public void Log(LogLevel logLevel, int eventId, object state, Exception exception, Func<object, Exception, string> formatter)
      {
        if (this.LogAction!=null)
        {
          LogAction(formatter(state, exception));
        }
      }

      public IDisposable BeginScopeImpl(object state)
      {
        return null;
      }
    }
  }

Logi można wyrzucać na przykład do okna Output w VS:

_repository.Log = (message) => Debug.WriteLine(message);

Wracając do repozytorium – linie @42 – @50 zostały omówione w tym wpisie. Metoda OnModelCreating (@52 – @56) zawiera konfiguracje kontekstu, ale jest ona wywoływana tylko przy tworzeniu pierwszej instancji kontekstu a następnie keszowana – aby zwiększyć wydajność. Ja w tej metodzie wiążę klasy encji z projektu WPM.DomainModel z kontekstem (@54). Ponieważ trzymam encje oddzielnie od kontekstu, bez tej konfiguracji miałbym pustą bazę danych.

Słowo końcowe

Przewiduję że kontekst będę jeszcze przebudowywał parę razy, w miarę potrzeb i poznawania Entity Framework Core 1. Jak na razie migracje działają, pobieranie danych i odczyt też. Na początku zrobiłem tylko jedną encję więc nic nie mogło pójść źle – zobaczymy przy większej ilości klas. Muszę teraz trochę podziałać w warstwie prezentacji, więc następny wpis będzie o użyciu repozytorium w MVC Core (chociaż kusi mnie, po lekturze tego wpisu, zrobienie fake-wego repozytorium używając biblioteki Bogus i sprawdzenie czy rzeczywiście mogę używać dowolnego źródła danych bez większych ingerencji w program).

One thought on “Repozytorium

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *